آلبوم من ◂ نشست هم اندیشی مدیران گروه های تاریخ قم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بهمن1393