آلبوم من ◂ دانشکده مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
تدریس پیدایش تشیع برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب قم1393