اجزای یک رزومه کامل و جامع
139 بازدید
تاریخ ارائه : 1/10/2015 1:22:00 PM
موضوع: سایر

اجزای یک رزومه کامل و جامع

1. زندگینامه

     تولد

     وطن

     نسل، پدر و مادر

     مهاجرت

     ازدواج

     همسر و فرزندان   

2. سوابق تحصیلی

     دبستان

     دبیرستان 1

     دبیرستان 2

     دانشگاه / حوزه علمیه

     بورس های تحصیلی

     دوره های آموزشی

     کارگاه های آموزشی

     شرکت در نشست های علمی

3. سوابق آموزشی

     تدریس ها

     برگزاری دوره های آموزشی

     برگزاری کارگاه های آموزشی

4. سوابق پژوهشی

     کتاب ها

     مقاله ها

     استادی پایان نامه ها

     اجرای طرح های پژوهشی

     ارایه نشست های علمی (سخنران، ناقد، دبیر)

     مصاحبه ها  

5. سوابق شغلی و اجرایی

6. سوابق فعالیت های فرهنگی

7. سوابق فعالیت های اجتماعی

8. سوابق فعالیت های سیاسی

                                                                                       پایان